วิธีการ Login

Login ด้วย User / Password เดียวกับระบบ e-Filing กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก e-Filing สามารถ Register สมัครสมาชิกได้
Login      Register

เงื่อนไข 

เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขอคืนเงินโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ต้องได้รับอนุมัติการยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกัน

ผู้สอบบัญชีต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามมาตรา 3 สัตต

Why choose Us?
คุณสมบัติ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ (AEO Certificate) จากกรมศุลกากร

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคม หรือเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีที่ยื่นคำขอ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 กรมสรรพากร
ติดต่อสอบถาม· ระเบียบแนวปฏิบัติ 0-2272-8128 · ระบบงาน 0-2272-8732